Progresjonsplan for Lunderhaugen barnehage

Progresjonsplanen beskriver hvordan vi jobber med barns læring ut fra rammeplanens fagområder. Det er syv fagområder der hvert av de dekker et vidt læringsfelt. Det er sjeldent et fagområde representeres alene ved en aktivitet eller generelt i barnehagehverdagen.

Barnehagens verdigrunnlag og formål preger arbeidet med fagområdene. I tillegg legger vi vekt på felles opplevelser og kunnskap på ulike områder, som og er en forutsetning for god lek og samspill. Arbeidet med fagområdene tilpasses blant annet barnets alder, interesser, sammensetning av gruppen og den enkeltes utviklingsnivå. Målene drøftes og evalueres på personal- og avdelingsmøter. Progresjonen for enkeltbarnet og gruppen evalueres på avdelingsmøter og skal tydeliggjøres i foreldresamtalen. 

Åpne linken for å lese planen:

Progresjonsplan Lunderhaugen Barnehage 2020 2023